All Charity Organizations in Addis Zemen

የአምቦሜዳና አካባቢው ማህበረሰብ አሃዱ በጎ አድራጎት ማህበር

ማህበራችን በአምቦሜዳና አካባቢው ማለትም ብርኩቴ፣ ሻሞ ጎድጓዲት እና እስጢፋኖስ የሚገኙ የተቸገሩ/ እገዛ የሚሹ ወገኖቻችን ለመደገፍ የሚሰራ ነው።