img

Hội Thánh Tin Lành Tình Yêu Không Biên Giới

Categories
About

Phục Vụ Chúa, yêu thương tha nhân, và phục vụ cộng đồng Giờ thờ phượng Chúa Nhật 9-11am Lớp Kinh Thánh thứ Tư 7-8pm Lớp ESL Mon-Tue 6-8pm

Working Hours

Monday: CLOSED


Tuesday: CLOSED
Wednesday: CLOSED
Thursday: CLOSED
Friday: CLOSED
Saturday: CLOSED
Sunday: 09:00 - 11:00